Koordynatorzy sekcji ds. symulacji w pielęgniarstwie:

Aleksandra Steliga

email: aleksandra.steliga@apsl.edu.pl

Zofia Tekień-Jankowska

email: zofia.tekien@cm.umk.pl

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny ang. Objective Structured Clinical Examination - OSCE

Służy on do standaryzowanej oceny formatywnej oraz sumatywnej (w tym egzaminów dyplomowych) w warunkach symulowanych. Podczas egzaminu oceniane są kompetencje miękkie i twarde, takie jak: zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, monitorowanie czynności życiowych, edukacja pacjentów, umiejętność komunikacji, zarządzania kryzysowego, podejmowania decyzji klinicznych, myślenia krytycznego i umiejętności techniczne. Ocena kompetencji prowadzona jest przy pomocy list kontrolnych (checklist) gwarantujących standaryzację oceny wszystkich studentów niezależnie od osoby egzaminującej. Jest egzaminem w zakresie przedmiotów klinicznych, takich jak: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, podstawowa opieka zdrowotna, psychiatria, położnictwo i ginekologia, anestezjologia i intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa.
Galeria zdjęć

Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo w 2023r.
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

6 stacji trwających po 10 minut każda + 2 minuty na przemieszczanie między stanowiskami wysokiej wierności. W tym roku scenariusze wysokiej wierności dotyczyły pacjentów w oddziałach: Chorób wewnętrznych, chirurgii i pediatrii. Punktacja trzy stacje NW/PW po 5 punktów, trzy stacje WW po 8 punktów. Każda ze stacji oprócz punktów krytycznych ma również Pytanie niepunktowane dodatkowe, w tym BŁĄD KRYTYCZNY: Student wykonał czynność, która uniemożliwia zaliczenie Stacji – Krótkie uzasadnienie: …

Trzy stacje niskiej/pośredniej wierności

Stanowisko 1 Podanie Heparyny sc

Pacjentka Monika Chyra, oddział chirurgii ogólnej. Wykonaj zlecenie lekarskie zgodnie z kartą zleceń.

Stanowisko 2 Zamiana opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Pacjenta Aniela Kot, lat 56. Wczoraj wykonano u chorej planowy zabieg operacyjny kwadrantektomii piersi lewej. Dokonaj zmiany opatrunku na ranie.

Stanowisko 3 Podłączenie leku w pompie infuzyjnej. Student dostawał informację, iż właśnie skończył rozpuszczanie leku i kontynuuje czynność.

Pacjent Jan Nowak, lat 62. Hospitalizowany w oddziale Intensywnej Terapii z powodu NZK. Wykonaj zlecenie według karty zleceń lekarskich.

Wlew 2ml/h Dopamina 200mg/50ml iv

W tym roku scenariusze wysokiej wierności dotyczyły pacjentów w oddziałach: Chorób wewnętrznych, chirurgii i pediatrii.

Stanowisko 4

Scenariusz I

Dyżur dzienny godzina 12.00 (przed obiadem).  Pacjentka Anna Ziemska przyjęta do oddziału kardiologicznego z powodu zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca. Chora w 3 dobie hospitalizacji.

Dane o pacjentce:

Wiek: 75 lat; Masa ciała: 79 kg; Wzrost: 167 cm; Pacjentka z zachowanym kontaktem słowno-logicznym.

Przyjmowane leki:

Polpril 5 mg, Polocard 150 mg, Atoris 10 mg , Insulina Gensulin R: Ś 5j-O 8j-K 7j

Scenariusz II

Dyżur dzienny godzina 12.00 (przed obiadem).  Pacjentka Anna Ziemska przyjęta do oddziału kardiologicznego z powodu zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca. Chora w 2 dobie hospitalizacji.

Dane o pacjentce:

Wiek: 80 lat; Masa ciała: 82 kg; Wzrost: 170 cm; Pacjentka z zachowanym kontaktem słowno-logicznym.

Przyjmowane leki:

Polocard 75 mg, Milurit 100 mg, , Atoris 10 mg, Insulina Novorapid 7j-12-j-4j, Humalog N 7j

 

Twoje zadania do wykonania to:

 1. Pomiar parametrów życiowych
 2. Zebranie wywiadu wg protokołu SAMPLE
 3. Wykonanie zleceń wg karty zleceń lekarskich

 

Po zakończeniu pracy z pacjentem student odpowiadał na 3 pytania:

Pyt. 1 W parametrach życiowych pacjenta stwierdziłeś:

Wybierz jedną odpowiedź:

 1. Hipotensję, oligurię, tachykardię, hiperglikmię
 2. Hipertensję, tachykardię, hipoglikemię, hipoksję
 3. Normotensję, tachykardię, hipoglikemię, tachypnoe
 4. Hipertensję, normokardię, hipoglikemię, normopnoe

Pyt. 2 Z danych z wywiadu o chorym uzyskałeś następujące informacje:

Wybierz wszystkie poprawne:

 1. Choruje na NT
 2. Choruje na dnę moczanową
 3. Choruje na cukrzycę typu 1
 4. Choruje na cukrzycę typu 2
 5. Przebyła udar niedokrwienny mózgu
 6. Przebyła zawał mięśnia sercowego
 7. Jest po wymianie zastawki aortalnej
 8. Choruje na astmę oskrzelową

Pyt. 3 Po postawieniu diagnozy pielęgniarskiej działania, które należy wykonać to:

 1. Podanie insuliny
 2. Podwyższenie poziomu glikemii
 3. Monitorowanie parametrów życiowych
 4. Profilaktyka p/odleżynowa
 5. Podanie leków p/bólowych
 6. Pomiar glikemii

Po zakończeniu pracy (z pacjentem i wypełnieniu testu w Moodlach – 3 pytania) zgłoś ten fakt prowadzącemu egzamin oraz nie zamykaj formularza. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W EGZAMINIE.

Wykładowca dokonuje ostatecznej ewaluacji na zasadzie Wybierz jedną odpowiedź: Prawda/Fałsz

Pyt. 4 Student w sposób zgodny z procedurami dokonał pomiaru BP, HR, RR, Temp, Glikemii.

Pyt. 5 Student przeprowadził wywiad z pacjentem wg protokołu SAMPLE w sposób poprawny.

Pyt. 6 Dokumentacja jasna, zwięzła i dokładna.

Pyt. 7 Student zachowuje zasady aseptyki i antyseptyki.

Pyt. 8 Wykonuje procedury w sposób bezpieczny.

 

Stanowisko 5

Scenariusz I

Aktualnie jest godz. 9.00 Chłopiec lat 6 przyjęty wczoraj z powodu podejrzenia OZO (ostre zapalenie oskrzeli) z objawami tj. suchy kaszel, duszność, gorączka (38,9°C) rozdrażnienie, obustronnie obecne świsty wydechowe. Po podaniu leków temperatura 37,8°C, zaobserwowano lepsze samopoczucie, świsty wydechowe ustąpiły.

Zadanie dla Studenta:

 1. Podaj lek/i według karty zleceń.
 2. Udokumentuj pomiary parametrów życiowych i odnieś wartość do dołączonej siatki centylowej.

Chłopiec lat 6: Mateusz Ostapiuk; pesel:17252000636; karta zleceń; parametry życiowe: 116/75 mmHg (99 centyl); 120u/min. (norma) 98% saturacji (norma) 36 oddechów/min. (tachypnoe)

Pyt. 1 Lek, który należało podać wg karty zleceń:

 1. jest lekiem z grupy beta-2-mimetyków
 2. należy do grupy leków mukolitycznych
 3. należy do grupy GKS
 4. rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli i zmniejsza wydzielanie śluzu

Pyt. 2 Wynik pomiaru skurczowego ciśnienia tętniczego krwi mieści się na poziomie:

 1. 95 centyla
 2. 90 centyla
 3. 99 centyla

Pyt. 3 Wynik saturacji  i oddechu u dziecka oznaczał:

Wybierz jedną odpowiedź:

 1. prawidłowy wynik saturacji i tachypnoe
 2. hipoksję i tachypnoe
 3. hipoksję i bradypnoe

Pyt. 4 Student prawidłowo wykonał nebulizację i pomiar parametrów. Prawda/Fałsz

Pyt. 5 Student w sposób bezpieczny wykonał procedury pielęgniarskie. Prawda/Fałsz

Scenariusz II

Aktualnie jest godz. 9.00

Chłopiec lat 6 przyjęty wczoraj z powodu wystąpienia ostrego napadu astmy oskrzelowej, z objawami duszności, świszczącego oddech, saturacji=91%. Po podaniu leków symptomy ustąpiły.

Zadanie dla Studenta:

 1. Podaj lek/i wg zlecenia.
 2. Udokumentuj pomiary parametrów życiowych i odnieś wartość do dołączonej siatki centylowej.

Chłopiec lat 6: Mateusz Ostapiuk; pesel: 17252000636; karta zleceń; parametry życiowe: 106/64 mmHg (90 centyl); 120u/min. (norma); 98% saturacji (norma); 36 oddechów/min. (tachypnoe)

 

Stanowisko 6

Scenariusz I

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Do oddziału chirurgicznego w nocy przyjęto pacjenta z bólami brzucha. Chory zgłasza nudności i wymiotuje. 

Dane o pacjencie:  

Wiek- 50; Masa ciała- 90  kg; Wzrost- 170 cm; HR- 105 min; RR-  139/90 mmHg; SpO2- 99%; Temp- 38, 8℃; Oddech- 18/min

Na podstawie opisu przypadku:

 1. Zbierz wywiad dotyczący objawów występujących u chorego.
 2. Wykonaj badanie fizykalne jamy brzusznej.
 3. Dokonaj  ilościowej i jakościowej oceny bólu. 
 4. W badaniu fizykalnym jamy brzusznej stwierdziłeś/łaś:
 5. Dodatni objaw Chełmońskiego
 6. Dodatni objaw Jaworskiego
 7. Dodatni objaw Murphy'ego
 8. Prawidłową perystaltykę
 9. Objaw Greya Turnera
 10. Jakie cechy bólu stwierdziłaś/eś u chorego?
 11. Ból w lewym podżebrzu
 12. Ból w okolicy pępka
 13. Ból w nadbrzuszu
 14. Nasilający się przy oddychaniu i ucisku
 15. Na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego możesz podejrzewać:
 16. OZT
 17. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 18. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 19. Kamicę moczowodową
 20. Tętniaka aorty brzusznej

Pyt. 4 Badanie fizykalne jamy brzusznej przeprowadzono w sposób prawidłowy i zgodnie z wymaganą kolejnością. Prawda/Fałsz

Pyt. 5 Badanie podmiotowe wykonano zgodnie ze schematem OLD CART. Prawda/Fałsz

Pytanie niepunktowane dodatkowe, w tym BŁĄD KRYTYCZNY: Student wykonał czynność, która uniemożliwia zaliczenie stacji. Krótki opis.

 

Scenariusz II Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Przypadek pacjenta: 

Do oddziału chirurgicznego w nocy przyjęto pacjenta z bólami brzucha. Chory zgłasza

nudności i wymiotuje. 

Dane o pacjencie:  

Wiek- 50; Masa ciała- 86  kg; Wzrost- 186 cm; HR- 105 min; RR-  139/90 mmHg; SpO2- 99%; Temp- 38℃; Oddech- 18/min

Na podstawie opisu przypadku:

 1. Zbierz wywiad dotyczący objawów występujących u chorego.
 2. Wykonaj badanie fizykalne jamy brzusznej.
 3. Dokonaj  ilościowej i jakościowej oceny bólu. 
 4. W badaniu fizykalnym jamy brzusznej stwierdziłeś/łaś:
 5. Dodatni objaw Blumberga
 6. Ujemny objaw Rovsinga
 7. Brak perystaltyki
 8. Dodatnie objawy McBurneya i Lanza
 9. Dodatni objaw Chełmońskiego
 10. Jakie cechy bólu stwierdziłaś/eś u chorego?
 11. Ból w prawym dole biodrowym
 12. Ból w lewym podżebrzu
 13. Promieniowanie bólu do prawej pachwiny
 14. Występuje w trakcie mikcji
 15. Na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego możesz podejrzewać:
 16. Kamicę nerkową
 17. OZT
 18. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 19. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 20. Krwawienie z GOPP

Procedury pielęgniarskie

Stetoskop

2 Videos