Mapa Ośrodków Symulacji Medycznej w Polsce
Członkostwo

 • Członkiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 • Członkiem Honorowym może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasługi dla symulacji medycznej lub dla Towarzystwa.
 • Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Celem Towarzystwa jest (ze statutu PTSM):

 • Rozwijanie, propagowanie i tworzenie inicjatyw, programów, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie symulacji medycznej.
 • Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności i nowoczesnych standardów nauczania przy pomocy symulacji medycznej.
 • Wspieranie i tworzenie działań zmierzających w kierunku realizacji programów promujących ratowanie życia, ochronę zdrowia i edukację medyczną.
 • Integracja środowiska medycznego oraz instytucji związanych z nauczaniem.

Dla osiągnięcia celów Towarzystwo:

 • Współpracuje z: Ministerstwem Zdrowia, PAN, PAB, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz Izbami Lekarskimi i Pielęgniarskimi.
 • Prowadzi działalność naukową i publikacyjną.
 • Inicjuje działania dla stworzenia dogodnych warunków rozwoju symulacji medycznej oraz innych instytucji zajmujących się symulacją medyczną.
 • Organizuje i prowadzi konferencje, warsztaty, szkolenia, seminaria, pokazy i dyskusje.
 • Doradztwo, konsultację oraz wydawanie opinii z zakresu symulacji medycznej oraz bezpieczeństwa mającego na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego.

Towarzystwo współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami:

 • Krajowe: PTP, Midline Academy, PTPAIO
 • Międzynarodowe: ELSO, SESAM, AMSA

Korzyści dla członka PTSM:

 • Możliwość aktywnego udziału w prowadzeniu projektów badawczych i edukacyjnych.
 • Korzystanie z wypracowanych przez PTSM lub naszych partnerów zagranicznych rekomendacji i materiałów dydaktycznych dotyczących symulacji medycznej.
 • Udział w wydarzeniach naukowych i dydaktycznych.
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w kongresach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo oraz otrzymywanie informacji kongresowych, konferencyjnych i edukacyjnych.
 • Aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów dotyczących symulacji medycznej.
 • Rozwój środowiska liderów symulacji medycznej.
 • Wspieramy i łączymy centra symulacji medycznej.

Składka członkowska za rok przynależności do PTSM wynosi 100 zł, płatne do końca maja danego roku kalendarzowego.

Płatności można dokonać poprzez:

 • wpłatę gotówkową na konto
 • wpłatę bezgotówkową przelewem na konto
 • wpłatę skarbnikowi na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych

Nr rachunku bankowego: 02 8542 0001 0002 5247 2000 0010

POLSKIE TOWARZYSTWO SYMULACJI MEDYCZNEJ

w tytule wpisać: OPŁATA CZŁONKOWSKA i imię i nazwisko